Durcherneen vum den Sproochen. Ech nennen daat europäesch Poesie